روزهای پایانی آبانماه و آغازین روزهای آذر ماه سازمان بهزیستی استان کرمان میزبان 2 دوره آموزشی کشوری خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی سازمان بهزیستی استان کرمان ، دوره آموزشی مددکاری مبتنی بر جامعه با حضور کارشناسان دفاتر امور آسیب دیدگان اجتماعی بهزیستی سراسر کشور از تاریخ 29 الی 30 آبانماه به مدت 2 روز و دوره آموزشی ، آموزش زندگی خانواده ویژه کارشناسان پیشگیری بهزیستی سراسر کشور از تاریخ 1 الی 3 آذرماه به مدت 3 روز در بهزیستی استان کرمان برگزار می شود.