از ابتدای سالجار تاکنون 220 نفر از شرکت کنندگان در کمیسیون معافیت سربازی بهزیستی تأیید شده اند .
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ،دکتر رضا عباسی مدیر کل بهزیستی استان کرمان با بیان مطلب فوق گفت : بر اساس ماده 6 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان یکی از فرزندان اولیایی که خود ناتوان و معلول بوده و یا حداقل دو فرزند معلول داشته و یا همسرانی که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستی می کنند از انجام خدمت وظیفه معاف می باشند .

وی افزود: در سال جاری تاکنون 6 کمیسیون در این راستا تشکیل شده و 220 نفر از کل 239 نفر شرکت کننده از انجام خدمت سربازی معاف شده اند .
دکتر عباسی با اشاره به اینکه از مجموع 220 نفر 90 نفر معلول جسمی ،66 نفر بیمار اعصاب و روان ،26 نفر نابینا و 24 معلول ناشنوا بودند، اظهار داشت : مابقی افراد معاف شده در کمیسیون معافیت سربازی شامل معلولیتهایی چونگفتاری و ذهنی بودند .
مدیر کل بهزیستی استان کرمان گفت: علاوه بر موارد عنوان شده در کمیسیونهای معافیت بهزیستی استان کرمان ،در 6 ماه اول سال، 488 فقره نامه معرفی  به حوزه نظام و ظیفه از قبیل انتقالی سربازی ،گواهی معلولیت ،بخشش اضافه خدمت و غیبت ،تخفیف تعرفه صدور کارت معافیت و … ارسال شده است که با حسن نیت خوب مدیریت و پرسنل حوزه نظام وظیفه استان و فرماندهان یگانهای نظامی و انتظامی مستقر در کرمان و دیگر نقاط کشور ،معرفی شدگان بهزیستی از حداکثر امتیازات قانونی برخوردار شدند .