طی 6 ماهه نخست سال 90 تعداد 22498 نفر جهت دریافت خدمات مشاوره ای و درمانی اعتیاد به مراکز خصوصی تحت نظارت و دولتی تحت مدیریت بهزیستی کرمان مراجعه کرده اند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، دکتر رضا عباسی مدیرکل بهزیستی با بیان مطلب فوق گفت : این افراد با مراجعه به 66 مرکز درمان سرپایی غیر دولتی و دولتی تحت نظارت و مدیریت بهزیستی کرمان از خدمات سم زدایی ، درمانی ، مشاوره ای ، مددکاری ، بستری و اقامتی  این مراکز بهره مند شده اند.

وی افزود : استفاده از خدمات درمانی غیر دارویی درمرکز T.C  ( اجتماع درمان مدار ) و خدمات بستری درمان اعتیاد ، مراکز سرپناه شبانه ویژه زنان و مردان نیز از دیگر خدماتی بوده که به این افراد ارائه شده است.
دکتر عباسی درخصوص نحوه نظارت بر فعالیت مراکز غیر دولتی سرپایی درمان اعتیاد گفت ، آن دسته از مراکزی که مجوز فعالیت خود را از بهزیستی استان اخذ کرده باشند طی یک برنامه مدون و مستمر از سوی گروه بازرسی و ناظر معاونت پیشگیری بهزیستی مورد بازرسی و نظارت قرار می گیرند.