تیم بازرسی بهزیستی کرمان به منظور بررسی وضعیت خدمات رسانی صورت گرفته و درحال انجام ادارات بهزیستی در شهرستانها ، از ادارات بهزیستی شهرستانهای بم ، شهربابک و زرند بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، دراین بازدیدها که با حضور کرم نژاد رئیس اداره بازرسی بهزیستی کرمان و اعضاء تیم بازرسی همراه بود ، پس از بررسی روند پاسخگویی ادارات بهزیستی به مراجعین نحوه خدمات رسانی و بررسی پرونده های مددجویان و… از چندین مرکز تحت نظارت نیز بازدید شد. برپایه این خبر ، درجمع بندی نهایی هر بازدید که با حضور رئیس اداره بازرسی بهزیستی ، رئیس اداره بهزیستی آن شهرستان و اعضاء تیم بازرسی برگزار شد از سوی آقای کرم نژاد بر پاسخگویی سریع و شفاف و تکریم ارباب رجوع و مراجعین ، تکمیل فرمهای نطر سنجی از سوی ارباب رجوع ، انجام امور دقیق مددکاری ، توجه ویژه به انضباط مالی ، رعایت دقیق آئین نامه ها و بخشنامه های دولتی و… و رفع نواقص موجود دراسرع وقت تاکید شد.