به گزارش روابط عمومي سازمان بهزيستي استان کرمان ، پاسخگويي به بيش از 300نامه در سازمان بهزيستي تاکنون انجام شده است .
از صبح امروز همزمان با آغاز سومين دور سفر استاني رئيس جمهور و هيات دولت به استان کرمان تاکنون به بيش از 300نامه مردمي در سازمان بهزيستي رسيدگي شده است

 

بنا بر اين گزارش به منظور رسيدگي به درخواستهاي مردمي و حل مشکلات مردم د ر بهزيستي کرمان ستادي با حضور مدير کل دفتر ارتباطات مردمي سازمان بهزيستي کشور ،مشاور عالي رئيس سازمان ،هيات اعزامي از وزارت رفاه،مدير کل و معاونين بهزيستي استان و 40 نفر از مددکاران در ستاد بهزيستي کرمان مستقر شده اند که اين افراد کار  رسيدگي ويژه به درخواستهاي و مردمي(مددجويان تحت پوشش بهزيستي ) را برعهده دارند