در سال جاری 3382 سهیمه بیمه تأمین اجتماعی به زنان سرپرست خانوار سراسراستان کرمان اختصاص یافته است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ،آزیتا سعیدی معاون امور اجتماعی بهزیستی استان کرمان ،با بیان مطلب فوق گفت : بیمه تأمین اجتماعی در راستای تعمیم و گسترش بیمه ای به گروههای خاص جامعه از جمله زنان سرپرست خانوار شهری تحت حمایت بهزیستی از محل منابع حاصله از هدفمندی یارانه ها اختصاص یافته است .

وی افزود: تعداد کل سهمیه اختصاص یافته به کشور 55000 نفر می باشد که از این رقم 3382 سهیمه به استان کرمان اختصاص یافته است .
معاون امور اجتماعی بهزیستی استان کرمان با بیان اینکه تاکنون 1172 نفر به شعب بیمه تأمین اجتماعی معرفی شده اند، اظهار داشت : تحت حمایت بودن ،ساکن شهر بودن و داشتن حداکثر سن 50 سال از شرایط اصلی این بیمه می باشد که بهزیستی استان کرمان نظارت و هماهنگی با شهرستانهای تابعه را جهت معرفی افراد واجد شرایط به بیمه تأمین اجتماعی را انجام می دهد.
سعیدی گفت: تا پایان سال مابقی سهیمه اختصاص یافته به بهزیستی استان کرمان به دفاتر بیمه تأمین اجتماعی ،جهت دریافت خدمات بیمه ای معرفی می شوند .