سی و پنج نفر از ثبت نام شدگان در دفتر ارتباطات مردمی بهزیستی استان کرمان با حضور در برنامه ملاقات عمومی مدیر کل بهزیستی با دکتر عباسی دیدار کردند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، چهارشنبه هفته گذشته نیز به روال برنامه مستمر و منظم ملاقات عمومی مدیرکل بهزیستی طی دوسال و نیم  گذشته تعداد 34 نفر از ثبت نام کنندگان با حضور در محل مرکز جامع توانبخشی شهر کرمان ضمن دیدار با دکتر عباسی مدیرکل بهزیستی و بیان مسائل و مشکلات خود ، در همان محل با مراجعه به کارشناسان میز خدمت و ارتباطات مردمی براساس ارجاع صورت گرفته از سوی مدیرکل بهزیستی امور خود را پیگیری کردند .