40 نفر از متقاضیان ملاقات حضوری با مدیرکل بهزیستی استان کرمان صبح امروز در قالب برنامه ملاقات عمومی با دکتر عباسی دیدار کردند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان؛ سلیمانی رئیس اداره روابط عمومی و کمیته تکریم ارباب رجوع بهزیستی با بیان مطلب فوق گفت: در ادامه برنامه ملاقات عمومی سال 89 مدیرکل بهزیستی که روز چهارشنبه هر هفته در محل مرکز جامع توانبخشی شهر کرمان با حضور دکتر رضا عباسی مدیرکل و کارشناسان دفتر ارتباطات مردمی و نمایندگان معاونتهای تخصصی برگزار می شود، اولین برنامه ملاقات عمومی مدیرکل بهزیستی استان کرمان در سال 1390 با حضور 40 نفر از متقاضیان برگزار شد. وی افزود در سال 1389 تعداد 76برنامه ملاقات عمومی مردم با مدیرکل بهزیستی انجام شد که از این تعداد 56 جلسه ملاقات در شهر کرمان و 20 جلسه ملاقات در زمان حضور ایشان در شهرستانها برگزار شده است.
رئیس اداره روابط عمومی بهزیستی کرمان گفت:در مجموع 76 برنامه ملاقات عمومی صورت گرفته، به درخواستهای تعداد 1803 نفر رسیدگی شده است که از این تعداد 1503 مورد مربوط به ملاقات عمومی برگزار شده در کرمان و تعداد 300 مورد مربوط به ملاقات عمومی برگزار شده در شهرستانها بوده است.
رئیس کمیته تکریم ارباب رجوع گفت :دکتر عباسی در ابتدای ملاقات عمومی امروز بر حساسیت کامل و دقت نظر در رسیدگی به درخواستهای مردم و پیگیری مراحل انجام کار بر اساس دستور العملها تا حصول نتیجه تأکید کردند و اهتمام مددکاران حاضر در برنامه ملاقات عمومی را برای رفع تنگناها و مشکلات ایشان اولویت اول کاری عنوان کرد.