پنج هزار کیلو هندوانه جهت استفاده مددجویان و فرزندان مقیم مراکز و مجتمع های شبانه روزی شهر کرمان توزیع شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، این میزان هندوانه توسط یکی از کشاورزان نیکوکار شهرستان ارزوئیه به بهزیستی اهداء شده بود . که پس از حمل به مرکز استان جهت استفاده کودکان مقیم مراکز شبه خانواده ، بیماران مقیم مرکز T.C ، مرکز ساماندهی کودکان کار و خیابانی ، مرکز نگهداری بیماران روانی ، مراکز نگهداری و توانبخشی معلولین ذهنی ، سرپناه شبانه زنان ، مراکز زیر مجموعه اورژانس اجتماعی ، مرکز توانبخشی نابینایان و ناشنوایان ، سرای سالمندان و… توزیع شد.