در پی بازدید مدیرکل بهزیستی استان کرمان در روز عصای سفید از مدرسه شبانه روزی نابینایان جابرین عبدالله شهر کرمان و درخواست دانش آموزان نابینای این مدرسه از مدیر کل بهزیستی کرمان برای تامین عصای سفید مورد نیاز خود ، تعداد60 عدد عصای سفید ویژه نابینایان خریداری و تحویل این دانش آموزان شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، دکتر رضا عباسی مدیرکل بهزیستی پس از انجام  این بازدید ، مشاور امور معلولین خود و کارشناس معلولین معاونت توانبخشی را مأمور رسیدگی به موضوع و تامین و در اختیار گذاردن عصای سفید به دانش آموزان درخواست کننده نمود که پس از گذشت یک هفته از  این بازدید ، تعداد 60 عدد عصای سفید تحویل دانش آموزان مذکور شد. برپایه این خبر ، همچنین مدیرکل بهزیستی، مشاور خود در امور  معلولین را مسئول  پیگیری برگزاری یک دوره آموزش تحرک و جهت یابی و کار با عصای سفید ویژه این دانش آموزان در محل مرکز آموزش بهزیستی استان کرمان نموده است تا دانش آموزان نابینای مدرسه جابربن عبدالله طریقه استفاده صحیح از عصای سفید را بصورت علمی فرا گیرند.