به گزارش روابط عموی سازمان بهزیستی استان کرمان،در اولین روز از سومین دور سفر رئیس جمهور و هيأت دولت به استان کرمان بیش از 600 درخواست مردمی به بهزیستی رسیده است .
بنابر این گزارش این تعداد  شامل درخواست کنندگان حضوری و نامه های واصله می باشند که توسط هیأت اعزامی نهاد ریاست جمهوری ،سازمان بهزیستی کشور و 40 نفر از مددکاران بهزیستی در حال بررسی می باشند .