همزمان با پایان سال 90 و  آغازین روزهای سال 91بیش از 8 میلیارد ریال بن کارت خرید کالا بین مددجویان مستمری بگیر بهزیستی استان کرمان توزیع شد.
به گزار ش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ،دکتر عباسی مدیر کل بهزیستی استان کرمان با بیان مطلب فوق گفت : بر اساس سهمیه اعلام شده از سوی سازمان بهزیستی کشور در پایان سال 90 و به منظور کمک به مددجویان مستمری بگیر تحت حمایت بهزیستی استان کرمان قریب 9 میلیارد ریال بن کارت خرید کالا به تعداد 17221 قطعه بن بین مستمری بگیران توزیع شد.

وی با بیان اینکه بن کارتهای توزیع شده ،یک نفره ،دو نفره ،سه نفره ،چهار نفره و پنج نفر به بالا بودند، افزود : دریافت کنند گان بن کارتها برای خرید کالا بر اساس قرارداد منعقد شده فی مابین بهزیستی و فرو شگاه های زنجیره ای رفاه به این فروشگاه در سراسر استان کرمان مراجعه نموده اند .
دکتر عباسی اظهار داشت: از آنجا که در برخی مناطق دور افتاده و شهرستانها، فروشگاههای زنجیره ای رفاه شعبه ای وجود نداشت ،بر اساس هماهنگی صورت گرفته با مدیریت فروشگاه زنجیره ای رفاه مقرر شد تا مددجویان این مناطق خرید خود را از فروشگاههای معرفی شده و طرف قرارداد فروشگاه زنجیره ای رفاه انجام دهند .