اداره کل بهزیستی استان کرمان در نظر دارد امور نقلیه و تأمین خودرو (با راننده ) واحد های تابعه استان را  از طریق برگزاری مناقصه به بخش خصوصی واگذار نماید ،لذا کلیه شرکتهای حمل و نقل واجد شرایط که در این زمینه فعالیت داشته و دارای تأییدیه صلاحیت از اداره کار و امور اجتماعی می باشند و در سایت اداره کار نیز ثبت نام شده باشند، می توانند از تاریخ درج آگهی در روزنامه حداکثر به مدت 5 روز کاری جهت دریافت اسناد مناقصه به نشانی : کرمان بلوار جمهوری اسلامی ،بعداز بیمارستان شهید بهشتی ،اداره کل بهزیستی استان کرمان ،طبقه دوم ،واحد امور قرار دادها مراجعه نمایند.
در ضمن آخرین مهلت تحویل پاکات پیشنهادی قیمت پایان وقت اداری روز90/12/25و بازگشایی پاکات مورخ 90/12/27 خواهد بود .

روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان