عملکرد CBR  درسال 87

ردیف شهرستان تعداد روستاهای مجری طرح از طریق دهیاری تعداد روستاهای مجری طرح از طریق تسهیگران تعداد معلول شناسایی شده از طریق دهیاری تعداد معلول شناسایی شده از طریق تسهیلگران تعداد موارد استاد شاگردی اعتبار جذب شده به هزار ريال
1 بردسیر 35 80
2 راور 3 16 35 500 9 68000
3 سیرجان 29 50 6 47000
4 کرمان 45 21 493 606 8 56240
5 رفسنجان 8 150
6 بافت 75 11 507 200 1 8000
7 زرند 34 37 310 955 4 32000
8 کوهبنان 9 191 2 15000
9 شهربابک 12 490
10 بم 120 368 4 32000
11 جیرفت 27 250 4 27000
12 عنبرآباد 44 900
13 کهنوج 36 50
14 منوجان 20 387 2 16000
15 قلعه گنج 24 238
16 رودبار جنوب 28 539
17 جمع کل 522 112 4788 2511 40 301240

 – توضیح اینکه شهرستان بم در پایان سال 87 طرح CBR را به طور وسیعی در کل شهرستان اجرا نمودند و آمار کل معلولین شناسایی شده انها 8469 نفر می باشد که بعد از پایش و تائید نهایی توسط حوزه توانبخشی شهرستان و استان وارد آمار و عملکرد فوق می گردد.– انعقاد قرارداد با کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان جهت اجرای طرح CBR در اردوگاه افاغنه بردسیر به مدت 4 ماه از تاریخ 11/6/87 الی 11/10/87