کارگاه آموزشی 3 روزه  TOT (آموزش مدرسی ) در محل هتل آسمان  به مدرسی ابوالفضل شیرازی از اساتید کشوری برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان بهزیستی استان کرمان ،مهندس مدیری معاون پیشگیری و امور فرهنگی بهزیستی استان کرمان ضمن بیان مطلب فوق هدف از برگزاری این دوره آموزشی را تربیت مدرسین آموزش پیش از ازدواج بیان کرد و

گفت : در این دوره آموزشی رابطین  پیشگیری ،مشاورین مراکز مشاوره خصوصی تحت نظارت بهزیستی و مشاورین مراکز مشاوره ارگانها و سازمانهای دولتی شرکت کرده اند .
وی با بیان اینکه در این دوره آموزشی سر فصلهای آموزش پیش از ازدواج تدریس شد ،افزود : مباحثی چون عشق ،نامزدی ،آشنایی و انتخاب همسر در این دوره آموزشی مطرح شد .
گفتنی است در این کارگاه آموزشی 3 روزه 35 نفر حضور داشتند .